Τεχνολογία

Εκτύπωση
  • Βαθυτυπική Εκτύπωση έως 6 και 8 χρώματα
  • Λαμινάρισμα με κόλλες με διαλύτη και χωρίς διαλύτη
  • Εφαρμογή ψυχρόκολλας (cold seal)
  • Προκατασκευασμένες σακούλες 3-side sealed pouches