Εκτύπωση

Γενικοί Όροι και Συνθήκες Πωλήσεων

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις Όρων και Συνθηκών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Αγοράς που συνοδεύει. 
Για να κάνετε λήψη των όρων σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ χωρίς την έγγραφη συναίνεση της “ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.", η οποία εφεξής θα καλείται για λόγους συντομίας ως ΠΩΛΗΤΗΣ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία κατά την απόλυτη κρίση του.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Όλες οι παραγγελίες και όλες οι Συμβάσεις Αγοράς τελούν υπό την έγκριση-αποδοχή του ΠΩΛΗΤΗ. Αποδοχή παραγγελίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον ΠΩΛΗΤΗ προϋποθέτει ρητά την συναίνεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε τυχόν επιπρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και συνθήκες που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και όλες οι πράξεις πώλησης και χρέωσης των προϊόντων που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο θα ερμηνεύονται και θα διέπονται αποκλειστικά από τους Όρους και Συνθήκες του παρόντος εγγράφου, σε περίπτωση διαφωνίας ή σύγκρουσης μεταξύ των Όρων και Συνθηκών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν δεσμεύεται
από όρους και συνθήκες προτεινόμενες από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είτε κατά την διαδικασία παραγγελίας αγαθών είτε υπό άλλες συνθήκες, οι οποίοι είναι επιπρόσθετοι ή/και διαφορετικοί από τους όρους και συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο, εκτός και μόνο εκτός εάν αυτοί έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτοί από τον ειδικώς εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΠΩΛΗΤΗ.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αλλαγές που επηρεάζουν προϊόντα, ημερομηνίες παράδοσης η οτιδήποτε άλλο που επηρεάζει/μεταβάλλει το αντικείμενο της παραγγελίας πρέπει να παρουσιάζονται εγγράφως και να τίθενται υπό την προτέρα έγκριση του ΠΩΛΗΤΗ. Αλλαγές που γίνονται αποδεκτές από τον ΠΩΛΗΤΗ ενδέχεται να καταλήγουν σε διαφοροποίηση στην τιμή, στην παράδοση, στις προδιαγραφές και/ή σε άλλες μεταβολές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Εκτός και εάν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός σε μία παραγγελία αγοράς, ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα σχεδιασμό και τεχνικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τελικού προϊόντος με γνώμονα την λειτουργικότητα, απόδοση και χρηστικότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη εφαρμογή, στη θέση των προϊόντων για τα οποία έχει υπάρξει προσφορά ή/και παραγγελία.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια, ζημία η καθυστέρηση κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στην περίπτωση που τα προαναφερθέντα συμβούν λόγω φυσικών καταστροφών ή λόγω αιτιών πέρα από τον έλεγχο του, όπως ενέργειες από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ενέργειες από στρατιωτική ή πολιτική αρχή, φωτιές, απεργίες, πλημμύρες, επιδημίες, περιορισμούς λόγω καραντίνας, πόλεμος, εξέγερση, καθυστερήσεις κατά την μεταφορά, καταστάσεις εμπάργκο ή γενική ανικανότητα η οποία προκαλείται από λόγους πέρα από τον έλεγχο του ΠΩΛΗΤΗ. Σε περίπτωση τέτοιας καθυστέρησης, η ημερομηνία/ες εκτέλεσης της/των παραγγελίας/ων που έχει θέσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα μετατεθούν ανάλογα με την χρονική διάρκεια του διαστήματος που απωλέσθη λόγω της ως άνω καθυστέρησης.

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ: ‘Όλες οι φορτώσεις θα είναι Εx Works, εκτός εάν εγγράφως έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα καταβάλει όλα τα μεταφορικά, ασφαλιστικά και συναφή έξοδα. Οι προγραμματισμένες και προβλεπόμενες ημερομηνίες αποστολής είναι πάντα κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Εάν η φόρτωση καθυστερήσει λόγω αιτήματος ή λόγω πράξεων ή παραλείψεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τότε ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει το φορτίο στο οποίο αφορά το συγκεκριμένο συμβόλαιο σε μέρος της αρεσκείας του με έξοδα και κίνδυνο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

ΤΙΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εκτός και εάν έχει ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι τιμές βασίζονται σε Εx Works παράδοση και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι συμφωνημένες τιμές είναι σταθερές και ανέκκλητες. Η αξία του/των τιμολογίου/ων θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων όρων, οι τιμολογημένες τιμές πρέπει να πληρωθούν σε περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Σε καμία περίπτωση, ανεξαρτήτου αιτίας, δεν αναλαμβάνει ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνη ή υποχρέωση για (α) ποινές ή κάθε είδους ποινική ρήτρα ή (β) αποζημιώσεις στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή σε τρίτους για κόστη, ζημίες ή τυχόν έξοδα προερχόμενα από ή σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που αφορούν την συγκεκριμένη σύμβαση ή για κάθε είδους πιστοποίηση εκτός εάν έχει ρητώς προβλεφθεί στο παρόν έγγραφο ή (γ) για έμμεσες, αποθετικές, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες υπό οιαδήποτε περίσταση και αν λάβουν χώρα, συμπεριλαμβανομένης
της απώλειας, του τραυματισμού ή της υλικής ζημίας. Η μέγιστη υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ δεν θα υπερβαίνει το ποσό του τιμολογηθέντος ελαττωματικού προϊόντος.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ: Κάθε φορτίο θα εξετάζεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αμέσως μετά την παραλαβή του, και απαιτήσεις σε περίπτωση ελλείμματος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία πρέπει να γνωστοποιούνται στον ΠΩΛΗΤΗ αμέσως και σε χρονική περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Όλες οι προτάσεις του ΠΩΛΗΤΗ, όλες οι αποδοχές παραγγελιών από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ καθώς και όλες οι πράξεις πώλησης από τον ΠΩΛΗΤΗ περιορίζονται και τελούν ρητώς υπό την αίρεση της αποδοχής και συναίνεσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στους Γενικούς Όρους και Συνθήκες Πώλησης, όπως προβλέπονται στο παρόν έγγραφο ανεξάρτητα από την παραλαβή ή/και αναγνώριση της φόρμας παραγγελίας ή των προδιαγραφών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που τυχόν συμπεριλαμβάνουν επιπρόσθετους ή/και διαφορετικούς όρους ή αντικρουόμενες προφορικές δηλώσεις από οιονδήποτε αντιπρόσωπο ή υπάλληλο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ουδεμία παραίτηση από δικαίωμα, αλλαγή ή τροποποίηση οιουδήποτε από τους παρόντες όρους και συνθήκες θα δεσμεύει τον ΠΩΛΗΤΗ, εκτός και μόνο εκτός εάν έχει γίνει εγγράφως αποδεκτή και υπογραφεί από διευθυντικό ή εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΠΩΛΗΤΗ.

ΑΚΥΡΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Κάθε παραγγελία ή σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μόνο με έγγραφη ειδοποίηση και με την προϋπόθεση να καταβληθούν στον ΠΩΛΗΤΗ όλες οι εύλογες χρεώσεις-έξοδα που σχετίζονται με την ακύρωση, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά όλα τα κόστη εργασίας, εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού που έχουν εξατομικευθεί με βάση την παραγγελία της σύμβασης και έχουν λάβει χώρα πριν από την ημερομηνία ακύρωσης. Όλα τα επιπρόσθετα κόστη που απορρέουν από την ακύρωση του συμβολαίου/παραγγελίας αλλά και το 30% της συνολικής τελικής τιμής θα συμπεριληφθούν στα ως άνω έξοδα ακύρωσης, ως εύλογη αποζημίωση για την διατάραξη του προγραμματισμού παραγγελιών και παραγωγής αλλά και οποιωνδήποτε άλλων άμεσων εξόδων του ΠΩΛΗΤΗ. Η πληρωμή των παραπάνω θα λαβαίνει χώρα μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει γραπτώς οποιαδήποτε παραγγελία η/και σύμβαση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραγγελίας η/και της συμβάσεως από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή από κυβερνητική πράξη και στην περίπτωση αυτή ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να συλλέξει τα έξοδα ακύρωσης, όπως αυτά
προσδιορίζονται ανωτέρω.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι και συνθήκες πώλησης θα ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Η παρούσα Σύμβαση και όλες οι επακόλουθες συμφωνίες διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση. Οιαδήποτε διαφορά εκ της παρούσας Σύμβασης ή από επακόλουθα περαιτέρω συμφωνητικά θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του ΠΩΛΗΤΗ να αναθέσει την επίλυση της διαφοράς σε δικαστήριο το οποίο θα ήταν αρμόδιο εκ του νομού ή με βάση μια διεθνή πρόβλεψη, εφόσον η ως άνω πρόβλεψη δεν συμπεριλαμβανόταν στο παρόν έγγραφο, και να δώσει προτίμηση, εφόσον ο ίδιος (ο ΠΩΛΗΤΗΣ) το επιλέξει στην εφαρμογή του δικαίου της
συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ: Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν παρέχει οιαδήποτε υπόσχεση η εγγύηση ότι τα προϊόντα του θα είναι σύμφωνα προς οιουσδήποτε τοπικούς ή εθνικούς νόμους, διατάξεις, κανονισμούς, κώδικες η πρότυπα, παρεκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη γραπτή συμφωνία για τέτοια συμμόρφωση ως τμήμα της σύμβασης μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ. Οι τιμές του ΠΩΛΗΤΗ δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα από επιθεωρήσεις που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τα παραπάνω ή έξοδα από τυχόν απαραίτητες άδειες για επιθεώρηση.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: Οι παρόντες Όροι και Συνθήκες θα ενεργούν προς όφελος και θα δεσμεύουν τους διαδόχους και εκδοχείς των μερών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε τυχόν αγωγή ή μήνυση εναντίον του ΠΩΛΗΤΗ απορρέουσα από τους παρόντες Όρους και Συνθήκες θα πρέπει να εγερθεί εντός το αργότερο ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Η ακυρότητα οποιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων και Συνθηκών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την ακύρωση οποιουδήποτε άλλου μέρους, και με εξαίρεση το συγκεκριμένο άκυρο μέρος, το υπόλοιπο τμήμα των παρόντων Όρων και Συνθηκών θα θεωρείται και παραμένει έγκυρο και σε πλήρη ισχύ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όλη η προηγούμενη γραπτή και προφορική επικοινωνία μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΩΛΗΤΗ καταργείται με το παρόν συμφωνητικό. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν άλλες ισχύουσες συμφωνίες, όροι ή/και εγγυήσεις εκτός από αυτές που αναγράφονται στους παρόντες Όρους και Συνθήκες και στην Σύμβαση Αγοράς που αυτοί συνοδεύουν. Οι παρόντες Όροι και Συνθήκες και η Σύμβαση Αγοράς είναι η τελική, ολοκληρωμένη και αποκλειστική έκφραση της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των παρόντων Όρων και Συνθηκών και των όρων που αναγράφονται στην Σύμβαση Αγοράς, οι Όροι και Συνθήκες του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.